ระบบ ISO9001

 

นโยบายคุณภาพ

“ผลิตสินค้าตรงตามคุณภาพมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางแท่ง STR มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ จึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพโดยกรรมการผู้จัดการใหญ๋ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตยางแท่ง STR ไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์คุณภาพ
1. เพื่อผลิตสินค้าให้สอดคล้องตรงตามคุณภาพมาตรฐานยางแท่ง STR
2. เพื่อผลิต และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา
3. เพื่อลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์
4. เพื่อพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง