ระบบ ISO14001

นโยบายสิ่งแวดล้อม

“มุ่งลดมลภาวะ ตระหนักในหน้าที่ ร่วมกับชุมชน ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม”

นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด เป็นผู้ผลิตยางแท่ง STR ตั้งอยู่เลขที่ 7/23 หมู่ 4 ตำบล กะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าตรงตามคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมีความตระหนักถึงปัญหาน้ำเสีย,อากาศเสีย,ของเสียจากกิจกรรมของบริษัท จึงจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย,ข้อกำหนดต่าง ๆ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงดำเนินการประสานความพึงพอใจของลูกค้าและชุมชน
2. ป้องกันการระบายน้ำเสียที่ไม่ได้มาตรฐานจากการดำเนินกิจการสู่สิ่งแวดล้อม
3. ป้องกันการระบายอากาศที่ไม่ได้มาตรฐานและกลิ่นรบกวนจากกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อม
4. ลดการเกิดของเสียในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินกิจการ
5. ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยใช้อย่างประหยัดและ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนโยบายสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการปฏิบัติ และเผยแพร่แก่พนักงานและชุมชน
7. พัฒนาและปรับปรุงทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจการให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ